Skip to main content

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Sprzedawca – Hair Lab Klinika Włosów Izabela Szymczak, adres ul. Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa, NIP: 7321198908, REGON: 141104948, Tel/fax (22) 648 50 90 adres e-mail klinika@hairlab.pl która prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów.
2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: https://www.hairlab.pl
3. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży.
4. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
6. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
7. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 4.
2. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o których mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
4. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług). Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.
5. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

IV. KORZYSTANIE ZE SKLEPU

1. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, zarówno po dokonaniu rejestracji w Sklepie jak również bez rejestracji
2. Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
a. zalogowania się w Sklepie za pomocą loginu i hasła dostępu z wykorzystaniem odpowiedniego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu,
b. zapoznanie się z Regulaminem.
3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).
4. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
5. Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami.
6. Złożenie zamówienia bez rejestracji w Sklepie możliwe jest po podaniu informacji niezbędnych do realizacji zamówienia i po zapoznaniu z regulaminem

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

1. Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
2. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.
3. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:
a. adresu dostawy,
b. sposobu dostawy,
c. sposobu dokonania płatności za towar.
4. Zamówiony towar będzie dostarczony pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu.
5. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.
6. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

VI. ZAPŁATA CENY

1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Użytkownika podane są odrębnie.
3. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych oraz złożonych.

VII. DOSTAWA

1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad.
2. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę.
3. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
4. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Nabywca jest uprawniony do odstąpienia od umowy. Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
5. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę.
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych uregulowane zostały „Polityce prywatności”

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące towaru lub Umowy.
2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej, w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub w dowolnej innej formie umożliwiającej jej zgłoszenie. Reklamacja powinna zawierać:
a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
b. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
d. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
3. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego.
4. Koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym pokrywa Sprzedawca.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić na piśmie od Umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
2. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Nabywca.
3. W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.
4. W celu odstąpienia konsument może posłużyć się wzorem formularza znajdującego się na końcu Regulaminu lub klikając tutaj, aby pobrać wzór formularza.
5. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania,
6. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

XI. GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją, której udziela Sprzedawca.
2. Okres i warunki oraz tryb zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji określa karta gwarancyjna, która dostarczana jest Kupującemu wraz z zamówionymi Produktami.
3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru z tytułu rękojmi określonej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

XI. PRZERWY TECHNICZNE

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji w ww. trybie.
2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumenta
4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Hair Lab Klinika Włosów Izabela Szymczak, adres ul. Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa, NIP: 7321198908, REGON: 141104948, Tel/fax (22) 648 50 90 adres e-mail klinika@hairlab.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

Wzór formularza odstąpienia od umowy w formacie *.pdf- kliknij w tekst aby pobrać

­Regulamin Zawierania Umowy na Naprawę Systemu

1.Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu zastosowano następujące znaczenia terminów:
1. Regulamin – niniejszy regulamin. Regulamin określa warunki i zasady zawarcia Umowy Naprawy, świadczenia usługi Naprawy, procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy.
2. Serwis – sklep internetowy dostępny pod adresem https://hairlab.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonać zawarcia Umowy Naprawy i umówić termin Naprawy oraz dokonać płatności zadatku. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu
3. Właściciel Serwisu/HairLab – Izabela Szymczak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą HAIR-LAB KLINIKA WŁOSÓW IZABELA SZYMCZAK, 02-67 Warszawa, ul. Wincentego Rzymowskiego 31, NIP: 7321198908, REGON: 141104948
4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zawierająca Umowę Naprawy za pośrednictwem Serwisu
5. Umowa Naprawy – umowa o dzieło zawarta pomiędzy Właścicielem Serwisu a Klientem za pośrednictwem Serwisu, którego efektem ma być Naprawa
6. Naprawa – ogół czynności podjętych przez HairLab w umówionym terminie, których efektem ma być naprawa systemu uzupełniania włosów należącego do Klienta. Usługa polega na naprawie systemu integracyjnego lub całkowitego i obejmuje szereg działań, które mają na celu przywrócenie gęstości włosów, naprawie taśm obwodowych, wygody noszenia i estetycznego wyglądu. Składa się z kilku etapów, które są ustalane podczas rezerwacji telefonicznej.

3.Składanie zamówienia i zawarcie umowy

1. W celu zamówienia usługi Naprawy sugerowane jest uprzednie skontaktowanie się telefoniczne z HairLab pod numerem telefonu 22 648 50 90 w celu ustalenia terminu w którym mogłaby usługa zostać wykonana oraz jej dokładny zakres.
2. Zamówienie usługi polega na wejście na stronę internetową https://hairlab.pl w zakładkę/podstronę https://hairlab.pl/produkt/naprawa-system-rezerwacja/ a następnie przy usłudze: „Zamówienie naprawy” dokonanie wyboru za pośrednictwem przycisków „+” i „-” sugerowanej liczby godzin potrzebnych na dokonanie naprawy podanej przez HairLab podczas uprzedniej rozmowy telefonicznej o której mowa w ust. 1
3. Wybór odpowiedniej liczby godzin równoznaczne jest z naliczeniem kwoty równej iloczynu liczby godzin i 50% stawki wynagrodzenia godzinowego za naprawę. Kwota ta stanowi zadatek jaki musi zostać wpłacony aby doszło do zawarcia Umowy Naprawy. UWAGA! Wybrana kwota nie jest kwotą usługi Naprawy, a jedynie kwotą ustalającą kwotę wymaganego do wpłaty zadatku.
4. Po dokonaniu wyboru odpowiedniej liczby godzin należy zaakceptować wybór poprzez użycie przycisku „Dodaj do koszyka”
5. W dalszym etapie należy przejść do koszyka poprzez przycisk „Zobacz koszyk”, który otwiera zakładkę z podsumowaniem zamówienia. Klient powinien sprawdzić czy złożone zamówienie zgadza się z tym co chciał zamówić. Jeżeli tak, należy przycisnąć „Przejdź do płatności”, co powoduje otwarcie nowej zakładki w której zamówienie jest finalizowane poprzez uzupełnienie swoich danych osobowych i kontaktowych, dokonanie wyboru sposobu płatności, dokonanie akceptacji Regulaminu i naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”
6. Finalizacja zamówienia wymaga uzupełnienia danych osobowych i adresowych poprzez podania przez Klienta następujących danych:
a) imienia i nazwiska
b) adresu (Kraj/Region, Ulica, Miasto, Kod pocztowy)
c) numeru telefonu,
d) adresu e-mail,
Do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych i adresowych
7. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia
z Właścicielem Serwisu Umowy Naprawy, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
8. Po otrzymaniu zamówienia i płatności zadatku HairLab na podany adres e-mail lub numer telefonu Klienta wyśle potwierdzenie przyjęcia zamówienia ze wskazaniem ustalonego w rozmowie telefonicznej o której mowa w ust. 1 terminu usługi. Jeżeli Klient nie dokonał przed złożeniem zamówienia wyboru terminu HairLab skontaktuje się z Klientem telefonicznie i ustali termin, a następnie potwierdzi przyjęcie zamówienia z terminem usługi. W momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy Naprawy.
9. Jeżeli zamówienie Klienta nie może zostać potwierdzone, HairLab skontaktuje się z Klientem i wyjaśni przyczyny dla których zamówienie nie może zostać potwierdzone.

4. Cena usługi i zadatek

1. Podczas rozmowy telefonicznej o której mowa w pkt 3 ust. 1 i 8 HairLab przeprowadzi wywiad ustalający potrzebę i zakres Usługi Naprawy która ma być wykonana. Podana zostanie szacowana ilość godzin na wykonanie naprawy i szacowana kwota wynagrodzenia za usługę przy uwzględnieniu niezmiennej stawki godzinowej.
2. Stawka godzinowa Usługi Naprawy podana jest w polskich złotych (PLN) i zawiera wszelkie obowiązujące podatki.
3. Wpłacony zadatek ma to znaczenie, że po upływie 2 tygodni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny, rezygnacja z Usługi Naprawy lub nie pojawienie się w ustalonym terminie będzie skutkować przepadkiem zadatku na rzecz HairLab, chyba że do umówionego terminu pozostało więcej niż tydzień czasu. W przypadku nie wykonania Usługi Naprawy z przyczyn leżących po stronie HairLab, Klientowi zostanie zwrócony zadatek w wysokości dwukrotności wpłaconej kwoty.
4. Wpłacony zadatek po wykonaniu Usługi Naprawy zaliczony zostaje na poczet ceny usługi, pomniejszając kwotę do zapłaty w dniu wykonania naprawy. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny wpłacony zadatek jest większy niż cena usługi, HairLab zwróci Klientowi nadwyżkę.
5. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura, wedle wyboru Klienta

5. Postępowanie reklamacyjne

1.  Klient może składać reklamację dotyczącą Usługi Naprawy
2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej, w formie pisemnej na adres Właściciela Serwisu lub w dowolnej innej formie umożliwiającej jej zgłoszenie. Reklamacja powinna zawierać:
a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
b. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
c. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
3. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez HairLab zgłoszenia reklamacyjnego.
4. Koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym pokrywa Kupujący

6. Odstąpienie od Umowy

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Naprawy Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
2. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
3. Wpłacony zadatek zostaje zwrócony
4. W celu odstąpienia konsument może posłużyć się wzorem formularza znajdującego się na końcu Regulaminu
5. Usługa Naprawy z uwagi na swój zindywidualizowany charakter po wykonaniu naprawy nie podlega prawu odstąpienia od umowy

7. Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem HairLab deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
2. Informacje dotyczące polityki prywatności oraz klauzule informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się TUTAJ
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.11.2023